- T O O L S -

ciag arytmetyczny - II - suma ciagu arytmetycznego - III

ciag geometryczny - suma ciagu geometrycznego

trygonometria

definicja zespolonej

roznica i iloczyn liczb zespolonych

jednostka urojona -> i = (0,1 )

postac trygonometryczna liczby zespolonych

bewzgledna i odwrotnosc

mnozenie i dzielenie liczb zespolonych

o argumentach sprzezenia, liczby przeciwnej oraz odwrotnosci

argunent i argument glowny liczby zespolonej

suma i roznica macierzy

iloczyn macierzy przez liczbe

wlasciwosci dzialan na macierzach

iloczyn macierzy

definicja geometryczna prostego wyznacznika

proste wlasciwosci wyznacznikow

proste wlasciwosci wyznacznikow

proste wlasciwosci wyznacznikow

algorytm Sarussa

zespolone a wyznacznik - twierdzenie Vandrmondea

obliczanie wyznacznika macierzy trzeciego stopnia

obliczanie wyznacznikow-algorytm Chió

obliczanie kata miedzy prostymi

definicja- kat miedzy plaszczyznami

wzor-obliczanie kata miedzy placzczyznami

wzor-kat miedzy plaszczyznami

cdn.-wzor-kat miedzy plaszczyznami

wzory na rzuty i odleglosc punktow prostych i plaszczyzn

algolytrm Gaussa obliczania wyznacznikow

twierdzenie Cauchy'ego o wyznaczniku iloczynu macoerzy

dowod bezwyznacznikowej metody znajdowania macierzy odwrotnej

dopelnienie algebraiczne wyznacznika

rozwiniecie Laplace'a wyznacznika

suma iloczynow elemetow dowolnego wiersza (kolumny) i dopelnien algebraicznych =0

wyznacznik macierzy trojkatnej

macierz odwrotna i dopelnienie

wlasciwosci macierzy odwrotnych

bezwyznacznikowy algorytm znajdowania macierzy odwrotnej

algolytrm Gaussa - II krok

macierz odwrotna

macierz kwadratowa nazywamy osobliwa gdy Det_A=0

obliczanie pochodnych - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

definicja calki nieoznaczonej - czesc II

podstawowe tozsamosci

podstawowe wzory - II - 3 - 4 - 5

twierdzenia podstawowe o calce nieoznaczonej

calkowanie przez czesci - II - 3 - 4

przyklady calkowamia - czesc II - c. p. czesci - i podstawianie - 1 - 2 - 3 - 4 - 5

typy funkcji calkowalnych elementarnie

wzory redukcyjne

calkowanie funkcji wymiernej

rozklad wielomianu

rozklad funkcji wymiernej na ulamki proste

metoda wspolczynnikow nieoznaczonych

cd.metoda wspolczynnikow nieoznaczonych

calkowanie funkcji niewymiernych

calkowanie funkcji trygonometrycznych

cd.calkowanie funkcji trygonometrycznych

przyklady zagadnien prowadzacych do rownan rozniczkowych

ostyganie

cd.ostyganie

rozladowanie kondensatora przez opornik

spadanie

najprostsze rownania rozniczkowe | | | | | | | | | | | | |

rownania rozniczkowe pierwszego stopnia

rownania rozniczkowe calkowalne elementarnie

ulozenie rownania rozniczkowego

rownania rozniczkowe liniowe pierwszego rzedu

metoda uzmiennienia stalej

twierdzenie calki rownania jednorodnego

metody przewidywania

rownania rozniczkowe drugiego rzedu

warunki brzegowe

rownania rozniczkowe drugiego rzedu sprowadzalne do rownan rozniczkowych pierwszego rzedu

rownania rozniczkowe drugiego rzedu

wlasnosci rownania jednorodnego

wlasciwosci rownania niejednorodnego

metoda uzmiennienia stalych

rownanie rozniczkowe liniowe 2 rzedu o stalych wspolczynnikach

rownanie charakterystyczne

zastosowanie liczb zespolonych wzor Eulera - II

rownanie niejednorodne o stalych wspolczynnikach

drgania mechaniczne i elektryczne - II - III - IV - V - VI

| upload |